Dokumenti

Ar skolas darbību saistītie dokumenti:

Siguldas pilsētas vidusskolas nolikums

Reģistrācijas lapa

Akreditācijas ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums 2023.gads

Pašnovērtējuma ziņojums 2022.gads

Siguldas pilsētas vidusskolas organizatoriskā struktūra

Vispārējās izglītības programmas licence

Skolas padomes reglaments

Skolas mērķi un stratēģiskie rādītāji

Skolas ētikas kodekss


Ar mācību procesu un tā organizēšanu saistītie dokumenti:

Siguldas pilsētas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Siguldas pilsētas vidusskolas mācību snieguma vērtēšanas kārtība

Tiešsaistes mācību stundu reglaments

Pagarinātās dienas grupas kārtība

Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu Siguldas pilsētas vidusskolas 1.-3.klašu izglītojamajiem

Kārtība, kādā piešķir apbalvojumu Siguldas pilsētas vidusskolas 4.-12.klašu izglītojamajiem

Pasākumu plāns 2021./2022.mācību gadā


Ar audzināšanas darbu saistītie dokumenti:

Audzināšanas darba programma 2021.-2023.m.g.

Karjeras izglītības programma 2022.-2023.m.g.

Karjeras izglītības īstenošanas plāns 2022.-2023.m.g. 1. sem.

Audzināšanas darba izvērtējums 2020.-2021.m.g.

Pilsoniskās audzināšanas plāns 2019.-2022.m.g.


Citi dokumenti/ kārtības un reglamenti:

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Kārtība, kādā skolas telpās uzturas nepiederošas personas

Noteikumi par izglītojamo fotografēšanu un filmēšanu

Sporta zāles un angāra noslodzes grafiks