Projekti

Skola aktīvi iesaistās dažādos projektos un aktivitātēs.

Šobrīd aktuālie projekti:


Latvijas Universitāte sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību ir izstrādājusi jaunākajās zinātniskajās atziņās balstītu, ietverošu garīgās veselības veicināšanas programmu izglītības iestādēm – preventīvu pasākumu kopumu no pirmsskolas līdz vidusskolai, ieskaitot mācības un atbalstu skolotājiem un vecākiem. Programma ietver aktivitātes sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai, dzīvesspēka veicināšanai un uzvedības problēmu riska mazināšanai.

Papildus informācija par projektu.


Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Siguldas pilsētas vidusskolā 2020./2021.mācību gadā 45 skolēni iesaistījās no 5. līdz 12.klasei un kopumā notika 1281 konsultācija.

Papildus informācija par projektu.


Siguldas pilsētas vidusskola aktīvi iesaistās eTwinning kopienā, kas ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus+, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Siguldas pilsētas vidusskola 2021./2022.mācību gadā ir ieguvusi “eTwinning skolas” statusu.

Papildus informācija par projektu.


Siguldas pilsētas vidusskola aktīvi iesaistās Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Projekta ietvaros Siguldas pilsētas vidusskola aprobējusi jauno mācību saturu un standartus, iesaistās Skolo.lv platformas aprobēšanā un izvērtēšanā. Tāpat Siguldas pilsētas vidusskolas vairāki skolotāji ir iesaistīti projektā kā eksperti, iesaistoties mācību satura izstrādē. 

Plašāk par projektu – skola2030 mājas lapā.


Tāpat skola aktīvi iesaistās dažados citos izglītības projektos un aktivitātēs, gan mācību procesa, mācību materiālu aprobācijā, gan izglītības projektos un Erasmus+ aktivitātēs.

Iepriekšējos projektus iespējams aplūkot arhīvā.