Skolas padome

Siguldas pilsētas vidusskolas skolas padome ir skolas skolēnu vecāku, pedagogu un skolēnu pārstāvju izveidota koleģiāla institūcija.

Skolas padomes darbības mērķi:

  1. paaugstināt vecāku iesaisti un ieinteresētību Skolas izglītības procesa jautājumu risināšanā;
  2. veidot atgriezenisko saikni informācijas apritē starp Skolas administrāciju, pašvaldību, valsts institūcijām, skolotājiem, skolēnu vecākiem un skolēniem.

Skolas padomes darbības virzieni:

  1. skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbības veicināšana;
  2. skolas attīstības jautājumu izskatīšana.

Skolas padomes struktūra:

Mazā padome – vecāku pārstāvji pa klašu posmiem (1.-3.klases, 4.-6.klases, 7.-12.klases) – kopā trīs “Mazās padomes”, kurām sanāksmes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā. Šajās padomēs apsprieš jautājumus saistībā ar aktualitātēm konkrētajā klašu posmā, kā arī izvirza jautājumus Skolas padomes sanāksmei. Tāpat arī katra no Mazajām padomēm izvirza dalībniekus – vismaz 2 pārstāvjus Skolas padomes sanāksmei.

Skolas padome – to veido vismaz 2 pārstāvji no katras Mazās padomes, viens pedagogs no katra izglītības posma, kā arī skolēnu pašpārvaldes deleģets pārstāvis, kā arī skolas administrācijas pārstāvis.