Vidusskolas virzieni

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nepieciešams:

 1. apgūt mācību saturu 3360–3780 stundu apjomā;
 2. apgūt pamatkursus visās mācību jomās;
 3. apgūt trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem veic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu;
 4. kārtot valsts pārbaudes darbus:
  1. latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
  2. svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā līmenī;
  3. matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
  4. divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

Katra vidusskola var piedāvāt padziļinātos un specializētos kursus dažados apjomos un izvēlēs. Siguldas pilsētas vidusskolā kursi tiek grupēti mācību virzienos, kur pieejamais saturs un mācības palīdz skolēnam attīstīt talantus un veidot izaugsmi noteikta virziena profilā.

2024./2025. mācību gadā 10.klašu skolēniem tiek piedāvāti sekojošie virzieni:

 1. Tehnoloģiju un dabaszinātņu virziens.
 2. Sabiedrības virziens.
 3. Radošo industriju virziens
 4. Uzņēmējdarbības un līderības virziens.

Siguldas pilsētas vidusskolas 11.un 12.klases skolēni apgūst 3 virzienus:

Robotu tehnoloģiju virziens – šajā virzienā padziļināti tiek piedāvāts apgūt Programmēšanu, Fiziku un Angļu valodu, lai veidotu izpratni par tehnoloģiju nozari, spētu orientēties informācijas un resursu piedāvājumā, kā arī individuāli un komandā radīt dažādus inženiertehniskus risinājumus. Papildus programmā tiek piedāvāti specializētie kursi, lai atbalstītu virziena izpratni – Robotika, Digitālais dizains, Dizaina domāšana, u.c. Mērķis ir iegūt priekšstatus un izpratni par tehnoloģiju nozari, turklāt nākotnē pēc vidusskolas iespējams studēt sekojošos virzienos: datorzinātnes, inženierija, mašīnbūve, elektronika un elektrotehnika,  projektu vadība, radošās industrijas u.c. Kļūt par programmētāju, digitālā dizaina speciālistu,  sistēmanalītiķi, IT projektu vadītāju, testētāju, mehatroniķi, datorsistēmu administratoru, u.c., un tehnoloģiju ekspertu dažādās nozarēs.

Apgūstot šo virzienu skolēns mācās Dabaszinātņu mācību jomā visus priekšmetus optimālā līmenī (Ģeogrāfija, Fizika, Ķīmija, Bioloģija).


Radošo industriju virziens – šajā virzienā padziļināti tiek piedāvāts apgūt Kultūru un mākslu, Dizainu un tehnoloģijas un Angļu valodu, lai veidotu izpratni par radošajām industrijām un iespējām tajās. Papildus programmā tiek piedāvāti specializētie kursi – Radošā rakstīšana, Publiskā runa, Kultūras menedžments, Digitālais dizains, u.c. Mācību ietvaros notiek dažadas mācību aktivitātes – tikšanās ar nozares speciālistiem, projektu apmeklēšana un dažādas mācību darbnīcas. Ja nākotnē vēlies darboties radošajās industrijās, tad šī programma būs piemērota!

Apgūstot šo virzienu skolēns Dabaszinātņu mācību jomā apgūst kursu Dabaszinības.


Uzņēmējdarbības un līderības virziens – šajā virzienā attīsti uzņemējdarbības prasmes, vadības prasmes, tiek piedāvāts apgūt padziļināti Angļu valodu, Sociālās zinātnes un Dizainu un tehnoloģijas. Papildus mācies specializētajos kursos – Personības attīstība un līderība, Uzņemējdarbība, Mārketings, Publiskā runa, u.c.. Ja vēlies nākotni saistīt ar vadību vai uzņēmējdarbību, mārketingu un produktu virzību tirgū – šis virziens sniegs pieredzi skolēnu mācību uzņemuma izstrāde un vadībā, personības attīstībā un ieskatu nozarē. Mācību laikā ir iespēja piedalīties dažados konkursos un aktivitātēs, kā arī apmeklēt aktuālus ar uzņēmējdarbibu saistītus pasākumus.

Apgūstot šo virzienu skolēnam ir iespēja Dabaszinātņu mācību jomā izvēlēties pilnos kursus (Fizika, Ķīmija, Bioloģija, Ģeogrāfija) vai Dabaszinību integrēto kursu.


Konkrētā virzienā piedāvāto kursi var mainīties. Lūdzam sekot līdzi informācijai par konkrēto mācību gadu un uzņemšanu 10.klasē.

Skolēniem, kas apgūst vidējo izglītību Siguldas pilsētas vidusskolā, ir iespēja pieteikties un saņemt dienasta viesnīcas pakalpojumus, ja tas ir nepieciešams. Papildus informācijai lūdzam sazināties ar skolu.